โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตวงจรพิมพ์ (PCB) เบื้องต้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวงจรพิมพ์ (PCB) เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ด้านการออกแบบผลิตวงจรพิมพ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม