โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

นที่ 15-16 ธันวาคม 2561 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(อุตสาหการ) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขอบคุณภาพจากอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม