โครงการศึกษาดูงานวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ขอบคุณภาพจากอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม