บุคลากรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"