วันที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม