วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม