วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม