วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ เป็นประธานเปิดโครงการการออกแบบและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางจริยา ชูรอด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงานฯ ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำโครงการการออกแบบ และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Graphic Design และเผยแพร่ทาง Social Media ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเข้าพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ๒. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะด้านศิลปะให้กับเยาวชน ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านการออกแบบ Graphic Design เสนอมุมมอง และแนวความคิดที่สร้างสรรค์ เกี่ยวกับสถาบันสำคัญ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรมไทย ๔. เพื่อนำสื่อสร้างสรรค์ที่ได้จากการออกแบบตามโครงการฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น สถาบันหลัก ที่มีสำคัญในการธำรงรักษาความเป็นไทย ไว้อย่างยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือแบบบูรณาการด้านวิชาการ และวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย ๑.โรงเรียนประชามงคล ๒.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ๓.โรงเรียนวิสุทธรังษี ๔.โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ๕.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นำนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับอนุเคราะห์จาก ดร.ภัทรพล สุวรรณโฉม คณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ทวีป พัฒนมาศ/รายงาน อรุณ ชมภู่ทอง/ภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม