ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม