วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ท่าน ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา และ ผศ.ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร เป็นวิทยากร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม