วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"