คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพุเลียบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"