ภาพกิจกรรมการอบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คุณบัณฑิต ปานโศก ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ให้กับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"