วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"