วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผศ.เกรียงศักดิ์ ทวีวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การต้อนรับผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีพร้อมคณะศึกษาดูงานจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระบบการทำงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"