วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเข้าตรวจเยียมผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะฯ

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"