คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี เนื่องจากได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"