กิจกรรมอบรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม"