วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"