ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2561

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"