วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการจัดทำ Improvement Plan ระดับคณะและหลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะต่อไป

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"