วันที่ 10 ธันวาคม 2560 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาท้องถิ่น

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"