วันที่ 2- 3 ธันวาคม 2560 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม อบรมพัฒนาความรู้ด้าน IoT เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะนักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"