วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 ขึ้นเพื่อหารือ และแสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะนำในการดำเนินกิจกรรมฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"