ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

 ปีการศึกษา 2559

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 ปีการศึกษา 2558

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ