โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ

1  KRU บริการวิชาการ ครั้งที่ 1  อ.ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์  ดาวน์โหลด