โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

ลำดับที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ

1  โครงการอบรมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม  อ.โสฬส สมบัติ  ดาวน์โหลด
2  โครงการคาราวานช่างสัญจร  ดร.เอกบุตร อยู่สุข  ดาวน์โหลด
3  โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ  ดร.เอกบุตร อยู่สุข  ดาวน์โหลด
4  โครงการบ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวัสดุเหลือใช้  อ.ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย  ดาวน์โหลด

 

วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

ลำดับที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ

1  โครงการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย  อ.นัฐพงษ์ ทองปาน  ดาวน์โหลด

 

วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

ลำดับที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ

1

 โครงการสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน

 กิจกรรม : การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี AR

 อ.ลัดดาวัลย์ จำปา ดาวน์โหลด