โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

 

 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

ลำดับที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

สรุปโครงการ

1 โครงการอบรมและปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า  อ.ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์  ดาวน์โหลด