โครงการที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคาร

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร

 ดาวน์โหลด
2

 พัฒนานักศึกษา : การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ดาวน์โหลด

 

 งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

 ดาวน์โหลด