1. กิจกรรม
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวประกาศ

 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมมาตรฐานวิชาชีพ : อบรมมาตรฐานอุตสาหกรรม

 ดาวน์โหลด
2

 อบรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

 ดาวน์โหลด

 

 งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

 ดาวน์โหลด
2

 ศึกษาดูงานวิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 ดาวน์โหลด

 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล

 งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมมาตรฐานวิชาชีพ : ช่างเชื่อมมิก/แมก

 ดาวน์โหลด
2

 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเชื่อมสู่อาชีพ

 ดาวน์โหลด

 

 งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการซ่อมเครื่องยนต์

 ดาวน์โหลด
2

 ศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1)

 ดาวน์โหลด
3

 ศึกษาดูงานนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล (ครั้งที่ 2)

 ดาวน์โหลด

 

 วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมมาตรฐานวิชาชีพ : Programmable Logic Controller

 ดาวน์โหลด
2

 อบรมมาตรฐานวิชาชีพ : การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ดาวน์โหลด
3

 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมเบื้องต้น

 ดาวน์โหลด

 

 งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการ

1

 อบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ 1

 ดาวน์โหลด
2

 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา PHP

ดาวน์โหลด
3

 ศึกษาดูงานวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 ดาวน์โหลด
4

 ศึกษาดูงานวิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2