ลำดับ ชื่อโครงการ โครงการ วันที่ดำเนินงาน สรุปโครงการ
1 บ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวัสดุเหลือใช้ ดาวน์โหลด 13,15/12/60 ดาวน์โหลด
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)  ดาวน์โหลด  3-4/02/61 ดาวน์โหลด
3 อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดออนไลน์ (e-marketing) สำหรับ SMEs ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  ดาวน์โหลด 23-24/12/60 ดาวน์โหลด
4 อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำโลโก้ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ดาวน์โหลด 16-17/12/60 ดาวน์โหลด
5 คาราวานช่างสัญจร  ดาวน์โหลด 21-22/12/60 ดาวน์โหลด
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนสีบนภาชนะเซรามิกส์สำหรับผู้สูงวัย  ดาวน์โหลด 17/12/60 ดาวน์โหลด
7 อบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ  ดาวน์โหลด 23-24/12/60 ดาวน์โหลด
8 อบรมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด 20,26/12/60  ดาวน์โหลด
9 อบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย  ดาวน์โหลด 07/12/60  ดาวน์โหลด
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น  ดาวน์โหลด  10/12/60  ดาวน์โหลด
11 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกย่อย ในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ดาวน์โหลด

21-24/12/60

10-11/02/61

ดาวน์โหลด
12 กิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดาวน์โหลด

25-29/12/60

13-14/01/61

ดาวน์โหลด