ลำดับ ชื่อโครงการ โครงการ ภาพกิจกรรม วันที่ดำเนินงาน สรุปโครงการ
1 บ่อดักไขมันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากวัสดุเหลือใช้ ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 13,15/12/60 ดาวน์โหลด
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม  3-4/02/61  ดาวน์โหลด
3 อบรมพัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดออนไลน์ (e-marketing) สำหรับ SMEs ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 23-24/12/60  ดาวน์โหลด
4 อบรมหลักสูตรการออกแบบจัดทำโลโก้ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 16-17/12/60           ดาวน์โหลด
5 คาราวานช่างสัญจร  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 21-22/12/60  ดาวน์โหลด
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนสีบนภาชนะเซรามิกส์สำหรับผู้สูงวัย  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 17/12/60  ดาวน์โหลด
7 อบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 23-24/12/60  ดาวน์โหลด
8 อบรมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม  ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม 20,26/12/60  
9 อบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย   ภาพกิจกรรม 07/12/60  
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น      10/12/60  
11 อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า        
12 อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง