สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555     
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557            
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560            
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด