สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  ดาวน์โหลด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555     
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557            
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม     
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560            
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด  

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารรับทราบหลักสูตร

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563          
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด