เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ดาวน์โหลด

 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552

 

แบบฟอร์ม สำหรับหลักสูตร ดาวน์โหลด
 TQF 2 (ปริญญาตรี ทั่วไป)
 TQF 3 รายละเอียดของรายวิชา
 TQF 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
 TQF 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
 TQF 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
 สมอ.08