งานวิชาการ

1.รายงานนักศึกษาเต็มเวลา FTES ประจำปีการศึกษา 2559

2.ใบเปลี่ยน I/M เป็นระดับคะแนน

3.แบบฟอร์มการสอนชดเชย/สอนแทน

งานพัสดุ

1.รายการครุภัณฑ์โดยสภาพแยกตามหมวด

2.ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคงทน

3.บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมกราคม 2561)

4.บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนมกราคม 2560)

5.มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2560

6.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

7.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

8.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562

9.แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ

10.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนธันวาคม 2563)

11.แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

12.รายงานการตรวจสอบรายการพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs

13.ขออนุมัติการจัดซื้อพัสดุที่มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ

14.บันทึกข้อความ ขอยืมวัสดุ-ขอใช้ห้องประชุม

15.บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกพื้นที่

16.ข้อมูลผู้ขาย

 

งานบุคคล

1.ใบลาป่วย ลากิจ

2.ใบลาพักผ่อน

3.ใบลาไปต่างประเทศ

4.ใบลาอุปสมบท

5.คำขอมีบัตรประจำตัว

6.แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

1.Check List - 01 กรณีจัดซื้อจัดหาผ่านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2.Check List - 02 กรณีงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาท สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้

3.Check List - 03 กรณีงบประมาณตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้

4.Check List - 04 ประเภทกิจกรรมการศึกษาดูงาน (ภายในประเทศ)

5.Check List - 05 ประเภทกิจกรรมอบรม สัมมนา

6.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 

แบบฟอร์มด้านการเงิน

แบบฟอร์ม
Word
PDF
Excel
 1.บันทึกขออนุญาตไปราชการ (ไม่เกิน 5 วัน)      
 2.บันทึกขออนุญาตไปราชการ (เกิน 5 วัน)      
 3.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        
 4.หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใบขวาง)       
 5.หนังสือรับรองการเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ
 (กรณีเบิกจากงบประมาณเงินรายได้)
     
 6.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไปราชการโดยรถประจำทาง)      
 7.ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้วิทยากร)       
 8.ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร      
 9.สัญญาการยืมเงิน      
 10.ใบเสนอราคา       
 11.ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม    
 12.ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับวิทยากร    
 13.ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร    

 คู่มือ/เอกสาร

1.คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณฉบับย่อ ประจำปีงบประมาณ 2563

2.เทคนิคการเขียนโครงการรองรับ

3.รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าผลผลิต ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและความคุ้มค่าของหารบริหารหลักสูตร ปีงบประมาณ 2563