เอกสารคำร้อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด

1.คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด
2.คำขอยกเลิกรายวิชา ดาวน์โหลด
3.คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค/ขอสอบปลายภาค ดาวน์โหลด
4.ใบลา ดาวน์โหลด
4.1 ใบลาออนไลน์ คลิ๊ก
5.คำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ข้อบังคับกำหนด ดาวน์โหลด
6.คำร้องขอเปิดวิชา ดาวน์โหลด
7.คำร้องขอถอนวิชา / ขอเพิ่มวิชา / ขอซ่อม F   ดาวน์โหลด
8.คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  ดาวน์โหลด
9.คำร้องขอลาพักการเรียน/ขอกลับคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ ดาวน์โหลด
10.คำร้องขอสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา) ดาวน์โหลด
11.คำร้องขอเปิดรายวิชาเฉพาะภาคฤดูร้อน ดาวน์โหลด
12.แบบฟอร์มสำหรับขออนุญาตยืมวัสดุครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
13.แบบเสนอโครงการพิเศษ ดาวน์โหลด

 

เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลด

1.ขั้นตอนการดำเนินการรายวิชาการฝึกประสบการณ์

2.แบบติดต่อสอบถามการให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝป.001

    

3.แบบตอบรับการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝป.002.2

4.แบบข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝป.003

5.แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6.ปก IR

     

 

เอกสารสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลด

1.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ดาวน์โหลด

2.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด

3.แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลด

4.แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร

ดาวน์โหลด

5.แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ดาวน์โหลด

 

เอกสารงานกิจการนักศึกษา

ดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มใบคำร้องขอตรวจสอบกิจกรรม ดาวน์โหลด

 

เอกสารคำร้อง สวท สำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลด

1. สวท.2 คำร้องขอเอกสารรับรองการศึกษา  ดาวน์โหลด
2. สวท.4 คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - ชื่อสกุล  ดาวน์โหลด
3. สวท.5 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ดาวน์โหลด
4. สวท.6 แบบขอบัตรลงทะเบียนฉบับใหม่  ดาวน์โหลด
5. สวท.7 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน  ดาวน์โหลด
6. สวท.7/1 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต   ดาวน์โหลด
7. สวท.8 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาและจองวิชาเรียน  ดาวน์โหลด
8. สวท.9 คำร้องขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ดาวน์โหลด
9. สวท.10 คำร้องขอย้ายคณะ / ย้ายสาขาวิชาภายในคณะ   ดาวน์โหลด