ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธุ์ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมสโมรนักศึกษาสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 14 การพัฒนา Soft Skills สู่บูรณาการ การเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม