18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ และสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ปรับตัวต่อบริบทของตลาดที่เปลี่ยนไปในอนาคต กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ และสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ตำบลปรังเผล อำเกอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม