4-5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการด้านการศึกษา) โครงการงานช่างสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ กิจกรรมที่ 4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานช่าง ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาทักษะงานช่าง สร้างทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน วิทยากรโดย นายวิทยา สมจริยา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปากแพรก , ดร.เอกบุตร อยู่สุข , อ.ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย, อ.กมลวรรณ บุตรประเสริฐ ภาพ : นายเจตวัฒน์ จันทร์ฉาย นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ , งานโสตทัศนศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม