4-5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการด้านการศึกษา) โครงการงานช่างสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ กิจกรรมที่ 5 การเขียนภาพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ณ ห้องประชุม 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี) ได้รับการพัฒนาทักษะงานช่าง สร้างทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นช่องทางการหารายได้เสริมได้ วิทยากรโดย อ.วราภรณ์ แพงป้อง, อ.ณัชชา สกุลงาม ภาพ : นายเจตวัฒน์ จันทร์ฉาย นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ , งานโสตทัศนศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม