28 - 29 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการด้านการศึกษา) โครงการงานช่างสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ กิจกรรมที่ 6 งานช่างพื้นฐานในบ้าน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม, โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา) ได้รับการพัฒนาทักษะงานช่าง สร้างทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นช่องทางการหารายได้เสริมได้ วิทยากรโดย ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ, ดร.เอกบุตร อยู่สุข, ดร.สมเกียรติ สุขุมพันธ์, อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย, อาจารย์ปชาชิต ลิมวัฒนานนท์ ภาพ : นายเจตวัฒน์ จันทร์ฉาย นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ , งานโสตทัศนศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

"ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม"