21 - 22 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษา เพื่อปลูกฝังความคิด การเกื้อกูลแบ่งปันสังคม ด้วยเครื่องมือกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาเป็น "วิศวกรสังคม" ด้วยความภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาพ : นายเจตวัฒน์ จันทร์ฉาย นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ , งานโสตทัศนศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม