1 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนยุคดิจิตอล" ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#kru #Kanchanaburi #Rajabhat #University #Faculty #Industrial
http://techno.kru.ac.th
https://www.kru.ac.th/kru

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม