30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#kru #Kanchanaburi #Rajabhat #University #Faculty #Industrial
http://techno.kru.ac.th
https://www.kru.ac.th/kru

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม