30 มิถุนายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#kru #Kanchanaburi #Rajabhat #University #Faculty #Industrial
http://techno.kru.ac.th
https://www.kru.ac.th/kru

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม