30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคณะกรรมการจากภายนอก และ รับการตรวจในที่ตั้งจากคณะกรรมการภายใน ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
#kru #Kanchanaburi #Rajabhat #University #Faculty #Industrial
http://techno.kru.ac.th
https://www.kru.ac.th/kru

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม