25 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคณะกรรมการจากภายนอก และ รับการตรวจในที่ตั้งจากคณะกรรมการภายใน ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม