22 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ด้วย Blynk App ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม