ระหว่างวันที่ 11 - 12 และ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T กำหนดจัดอบรมศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม