31 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T ตำบลดอนชะเอม กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ช่วยบริการเสริมทักษะสุขภาพ ณ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม