30 ตุลาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการ U2T ตำบลดอนชะเอม กำหนดจัดกิจกรรมที่ 2.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ช่วยบริการเสริมทักษะอาชีพ ณ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม